Матраци Латекс ЕКОН - иновации

Въвеждането на иновативна система за автоматизирано пълнене и изваждане на ядра от пенолатекс е ключов етап в процеса за производство на матраци Латекс ЕКОН. Системата включва два робота, отговорни за пълненето на форми за ядра за матраци и възглавници, както и устройство за автоматично изваждане на ядрата. Тази технология, използвана за първи път в България, оптимизира процесите на пълнене и изваждане, гарантирайки постоянно количество пенолатекс и намаляване на технологичния отпадък.

За усъвършенстване на обработката на технологичния отпадък, фирмата въвежда съоръжение, което преработва остатъчния материал и предотвратява образуването на отпадъци. Процесът включва раздробяване на изпресовката на гранули, омокряне на гранулите с латекс и вулканизиране на получената смес във форми. Тази иновация позволява ефективно раздробяване на отпадъчния материал, който се използва повторно в производството на пенолатекс.

Латекс ЕКОН - преработка на отпадъчна вода

Латекс ЕКОН - екологична отговорност

Въвеждането на иновативна технология от матраци Латекс ЕКОН за обработка на отпадъчната промишлена вода е още едно постижение на фирмата. Чрез система за флотация и физикохимичен метод за пречистване, фирмата постига възможност за повторно използване на водата в производствения процес. Този метод се счита за ефективен при третиране на замърсени отпадъчни води и представлява новаторско приложение в България.

Предприятието постига значителни подобрения в устойчивостта и екологичната си отговорност, като успешно интегрира иновационни методи за управление на ресурсите и оптимизация на производствените процеси.